Aktuelt
Skriv en kommentar

Skrivekurs på Litteraturfestivalen — noen tanker!

Hov­ed­staden byr på et mang­fold av ulike kurs hver eneste måned. Da Sagene-bydel i Oslo arrangerte Lit­ter­atur­fes­ti­val høsten 2016, var det mulighet for å delta på skrivekurs med for­fat­ter Sil­je Aanes Fager­lund.

Jeg har vært på kurs tidligere, og da har jeg følt at tipsene for­fat­terne kom­mer med ofte er litt «synsete», vanske­lig å sette seg inn i og kan­skje litt for objek­tive. «Som om det er så lett», lik­som. Denne følelsen fikk jeg ikke etter kurset med Sil­je.

På kurset leste Sil­je et utdrag fra første kapit­tel i hennes selvskrevne kjærlighet­sro­man – som han­dler om å miste kjærlighet. Det var så sårt, og så vakkert. Boken het­er «Eneste«. I til­legg har hun over­satt boken «Å skrive”; en bok som opprin­nelig er skrevet av en fran­sk for­fat­ter.

Skrivekurset var hov­ed­sak­lig delt inn i to del­er;

  • En del med tips, gode råd og opplesning fra kjærlighet­sro­ma­nen «Eneste«
  • En prak­tisk del der vi fikk utdelt oppgaver.Den prak­tiske delen av kurset, var den mest inter­es­sanne delen av kurset. Her ble det utgitt tre opp­gaver som bygget på hveran­dre. Den første opp­gaven han­dlet om å skrive ned en erfar­ing på et papir. Det mest inspir­erende med denne opp­gaven, var at for­fat­teren ba deltak­erne om å legge den formelle stem­men i tek­sten til side for å skrive så ufil­tr­ert vi bare turte. Hen­sik­ten var å legge alle kor­tene på bor­det, dypere enn for­rige gang, og gå i dyb­den på hva vi fak­tisk øns­ket å komme frem til med den erfarin­gen vi skrev.

Det å løs­rive seg fra det man har skrevet, beg­ynne på nytt og kan­skje i større grad bear­bei­de tek­sten man opprin­nelig skrev så for­sik­tig og så ordentlig, er nøkke­len til en god tekst etter erfar­ing fra dette kurset. Å grave dypere inn i egne tanker, skri­ble ned erfaringer, tanker og følelser. Ved å skyve bort tanken om at noen andre skulle lese det som hadde blitt skrevet, ble tek­sten tøf­fere, mer ærlig og sist men ikke minst; sam­men­fat­tende.

Dette skulle være mitt verk, og ingen andre skulle lese det. Jeg skulle tørre.

Jeg vil anbe­fale alle å gå på skrivekurs, og gi det en sjanse. Det finnes mye lær­dom i ulike kursled­eres bak­grunn og erfaringer, og i en gruppe med andre deltakere blir mange gode tips delt. 

Pho­to by Green Chameleon on Unsplash

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *